Hlavná stránka  

 
Naša nová EDUpage stránka školy

13.11.2023

Našu novú EduPage nájdete na tomto odkaze:

zshranovnica.edupage.org/

Odkaz na Edupage

Hornádske hry 2023

12.06.2023

Propozície sú dostupné na tomto odkaze

 

Deň matiek

17.05.2023

Astro show v našej škole

31.03.2023

Dňa 27. marca 2023 (pondelok) navštívil našu školu astronóm s prenosným planetáriom. Žiaci sledovali komentovanú prezentáciu o Slnečnej sústave, tajomných čiernych dierach, hviezdach, či kométach. Mali možnosť diskutovať s astronómom a upevniť si tak nadobudnuté vedomosti. Žiakom sa prezentácia páčila a radi sa jej opäť zúčastnia.

Zápis žiakov do 1. ročníka - pozvánka

24.03.2023

Vzácna návšteva v ZŠ

24.02.2023

Vzácna návšteva v ZŠ Hranovnica

V pondelok 20. februára 2023 navštívili obec Mgr. Eduard Čonka, riaditeľ odboru regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Mgr. Peter Pollák, PhD., poslanec EP a Mgr. Peter Pollák ml., poslanec NR SR.

Za účasti pani starostky obce Hranovnica PhDr. Angeliky Farkašovej a poslancov obecného zastupiteľstva Dušana Čonku a Ladislava Gabriša sa prišli pozrieť aj do našej základnej školy. Po prehliadke školy sme spoločne diskutovali o potrebách rozšírenia priestorov školy za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky, o úspechoch aj problémoch s ktorými sa stretávame.

          Stretnutie sa nieslo v príjemnej pracovnej atmosfére.

 

Testovanie žiakov 9. ročníka

20.02.2023

Viac informácii na: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Štolcova Hranovnica

17.02.2023

            V tomto školskom roku sa nám, po menšej odmlke, opäť podarilo obnoviť tradíciu recitačnej súťaže Štolcova Hranovnica. Tento rok sa konal jej 12. ročník. Súťažilo sa v priestoroch Obecného úradu obce Hranovnica – klub a obradná sála. Zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Spišský Štiavnik, ZŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Vydrník, ZŠ Kravany a ZŠ Hranovnica. Súťaž sa niesla v príjemnom a priateľskom duchu. Zaujali nás prednesy mnohých recitátorov, ktorí sa na recitačnú súťaž, za podpory ich učiteľov, pripravili excelentne. Teší nás, že aj v tejto uponáhľanej dobe sa nájdu deti, ktoré venujú svoj voľný čas príprave prednesu poézie a prózy. Za sprostredkovanie príjemného zážitku im chceme veľmi pekne poďakovať.

Naše poďakovanie patrí aj starostke obce PhDr. Angelike Farkašovej, ktorá nám  umožnila využiť priestory obecného úradu a poskytla občerstvenie súťažiacim a ich učiteľkám. Poďakovanie patrí tiež pani riaditeľke ZŠ Hranovnica Mgr. Ľubici Šifrovej, pod ktorej záštitou sa mohla opäť konať recitačná súťaž Štolcova Hranovnica.

 

Umiestnenie súťažiacich:

Poézia, ml. žiaci:

1.         Jakub Kičák, ZŠ Vikartovce

2.         Lucia Kubovová, ZŠ Vikartovce

            Michal Špirek, ZŠ Spišské Bystré

3.         Peter Rabenstein, ZŠ Vikartovce

            Miroslav Paleš, ZŠ Hranovnica

 

Poézia, st. žiaci:

1.         Liliana Lopušeková, ZŠ Spišské Bystré

2.         Laura Kubovová, ZŠ Vikartovce

 

Próza, ml. žiaci:

1.         Katarína Krettová, ZŠ Spišské Bystré

2.         Matúš Kroščen, ZŠ s MŠ Vydrník

3.         Debora-Rita Benková, ZŠ s MŠ Vydrník

 

Próza, st. žiaci:

1.         Dominika Greňová, ZŠ Spišské Bystré

2.         Timea Lacková, ZŠ Spišský Štiavnik

            Barbora Hamrozeková, ZŠ Hranovnica

3.         Alex Kurilovský, ZŠ Vikartovce

            Filip Gabriš, ZŠ Hranovnica

Karneval

17.02.2023

Karneval

Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnil školský karneval pre žiakov I. stupňa. Účasť na karnevale bola hojná. Žiaci prišli v rôznorodých maskách. Od začiatku až po ukončenie karnevalu žiakom hrala  hudba, počas ktorej sa deti veselo  zabávali. Najkrajšie masky boli ocenené krásnymi vecnými cenami. Najväčší úspech mala tombola, na ktorú sa deti  tešili a mali z nej veľkú radosť.

Hokejový zápas

10.02.2023

Hokejový zápas

HK Poprad : HC MV TRANSPORT Prešov

V nedeľu 5. februára 2023 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili hokejového zápasu na zimnom štadióne v Poprade. Účasť žiakov na tomto podujatí bola za odmenu. Triedni učitelia vyberali účastníkov spomedzi žiakov 3. – 9. ročníka, ktorí v 1. polroku tohto školského roku dosiahli výborný prospech a vzornú dochádzku, resp. reprezentovali školu v súťažiach. Lístky na hokejový zápas nám zadarmo sprostredkoval HK Poprad. Ďakujeme!

 

 

Naše dievčatá boli počas prestávky vybraté do súťaže na ľadovej ploche.

 

 

Po skončení hokejového zápasu prišiel našich žiakov pozdraviť hráč

HK Poprad Dávid Skokan, ktorý sa so žiakmi aj odfotil.

 

Štolcova Hranovnica

01.02.2023

Diskusné stretnutia - významní Rómovia

09.01.2022

SÉRIA   DISKUSNÝCH   STRETNUTÍ

S  VEREJNE  ZNÁMYMI  RÓMSKYMI  OSOBNOSŤAMI  POD  NÁZVOM „VÝZNAMNÍ RÓMOVIA“

V mesiacoch november 2022 a december 2022 začala Základná škola v Hranovnici pre svojich žiakovi a to predovšetkým pre žiakov 9. a 8. ročníka, organizovať diskusné stretnutia s významnými osobnosťami rómskeho života. Cieľom týchto diskusných stretnutí je motivovať žiakov našej základnej školy k štúdiu na stredných a neskôr na vysokých školách a predstaviť žiakom rómske osobnosti, ktoré svojou usilovnosťou, pracovitosťou, trpezlivosťou, vytrvalosťou, pokorou, zodpovednosťou a neustálym vzdelávaním sa dosiahli významné úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života a stali sa verejne známymi. Diskusné stretnutia sú vedené tak, aby pozvané osobnosti vyrozprávaním svojich životných príbehov, svojich profesných skúseností a situácií, ktorými dosiahli úspech podporili žiakov k ďalšiemu štúdiu a celoživotnému vzdelávaniu.

 

Dňa 18.11.2022 bola ako prvá na diskusné stretnutie pozvaná Mgr. Eva Horváthová, učiteľka našej základnej školy, ktorá žiakom veľmi pútavým a emotívnym spôsobom objasnila, čo všetko musela absolvovať a podstúpiť pre to, aby sa stala učiteľkou všeobecno-vzdelávacích predmetov. Pravdepodobne preto, že všetci zúčastnení žiaci Mgr. Evu Horváthovú poznajú sa po jej príhovore a rozprávaní rozprúdila veľmi zaujímavá a na faktografické informácie obohacujúca diskusia. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium pedagogických odborov sa veľmi detailne oboznámili s tým, čo by mali pre povolanie učiteľa do budúcnosti spraviť a ako sa vyhnúť nechceným zaváhaniam a problémom.

 

      Dňa 25.11.2022 bola na diskusné stretnutie pozvaná Mgr. Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Mgr. Motlová sa so žiakmi veľmi zaujímavým a veku, resp. rozumovým schopnostiam žiakov prístupným spôsobom podelila o najdôležitejšie etapy svojho bohatého a pohnutého života a utvrdila ich v tom, že najdôležitejšou hybnou silou každého človeka je jeho vlastná aktivita, vytrvalosť a iniciatíva. Menovaná žiakom aj v rómskom jazyku priblížila možnosti vlastného osobnostného rozvoja, vnútorného psychického nastavenia pre dosiahnutie vlastných cieľov a niekoľko spôsobov, resp. možností na ich dosiahnutie.  Svojim neformálnym prístupom si veľmi rýchlo získala dôveru prítomných žiakov, pričom vtipným a jednoduchým spôsobom informovala žiakov o možnostiach ich ďalšieho celoživotného vzdelávania, v zmysle systému pomoci ktorú poskytuje Slovenská republika, ale aj jednotlivé nadácie, resp. občianske združenia a neziskové organizácie. Aj napriek vyčerpávajúcemu monológu riaditeľky VUDPaP-u z rôznych oblasti jej profesného života a skúseností ju žiaci na konci stretnutia zasypali otázkami. Stretnutie skončilo osobným zaspievaním rómskej hymny Mgr. Motlovou.

 

Dňa 05.12.2022 prijal na diskusné stretnutie pozvanie Viktor TERU, národný koordinátor Rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma Education Fund) pre Slovenskú republiku. Na začiatku diskusie Viktor Teru žiakom vysvetlil poslanie a úlohy uvedeného fondu a právny štatút podľa ktorého fond pracuje a poskytuje vzdelávanie vybraným nadaným slovenským Rómom. Keďže fond pôsobí pri Prešovskej univerzite, menovaný žiakov veľmi podrobne informoval o možnostiach ktoré uvedený fond ponúka pri vzdelávaní na úrovni strednej školy a na úrovni vysokoškolského štúdia a aké podmienky je potrebné splniť na získanie grantov a podpory uvedeného fondu. Následne menovaný prítomným žiakom vyrozprával svoj životný príbeh a to akými krokmi dosiahol zastávanú pozíciu národného koordinátora a poradcu prezidentky Slovenskej republiky. Na konci diskusného stretnutia prisľúbil účasť aj na ďalších stretnutiach s dôvetkom, že so sebou privedie konkrétnych žiakov prešovskej univerzity, ktorých fond podporuje a ktorí žiakom našej školy vlastnými slovami popíšu svoje skúsenosti, pocity a inšpirácie k štúdiu na univerzite.

 

Vianočná besiedka

22.12.2022

VIANOČNÁ BESIEDKA

     Dňa 21.12.2022 zorganizovali v budove kultúrneho domu učitelia Základnej školy v Hranovnici so svojimi žiakmi pre všetkých rodičov vianočnú besiedku. Najmä pedagógovia I. stupňa základnej školy predstavili za prítomnosti starostky obce a vedenia základnej školy rodičom to, čo si v súvislosti s problematikou vianočného adventu a predvianočného obdobia s ich deťmi nacvičili. Pásmo predstavení pozostávajúce z recitácie poézie a prózy, tanca a spevu spríjemnili prítomným rodičom atmosféru predvianočného obdobia a dovolilo im na chvíľu sa pozastaviť pred povinnosťami a uponáhľaným životom. Ukončenie vianočnej besiedky sprevádzal dlhý potlesk prítomných, ktorým sa zo sály iba ťažko odchádzalo.

 

Medovníčky pre seniorov

22.12.2022

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

21.12.2022

Voňavé medovníčky

20.12.2022

Voňavé medovníčky

Žiaci 1.T si čakanie na Vianoce spríjemnili pečením sladkých medovníčkov. Z práce sa veľmi tešili a ešte viac pri ich ochutnávaní.

 

Vianočná akadémia

19.12.2022

Spoznajme sa navzájom

08.12.2022

ÚSPECH  ŽIAKOV  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  V  HRANOVNICI

V  CELOSLOVENSKEJ  SÚŤAŽI

     Dňa 07.12.2022 sa žiačky 8.A triedy Základnej školy v Hranovnici Tatiana PUŠKOVÁ, Dominika KÓTAIOVÁ, Jesica HORVÁTHOVÁ, Natália ČONKOVÁ, Anna PAČANOVÁ a Lucia ČONKOVÁ a žiačka 9.A triedy Nikola KOČKOVÁ zúčastnili v budove Pálffyho paláca v Bratislave slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien celoslovenskej súťaže základných a stredných škôl pod názvom „Spoznajme sa navzájom“, ktorej cieľom je vzájomné spoznávanie kultúr a zvykov národných a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Žiačky Základnej školy v Hranovnici sa súťaže v školskom roku 2022/2023 zúčastnili vypracovaním 3D modelu obce Hranovnica z obdobia II. svetovej vojny na predlohe skutočnej udalosti, kedy došlo koncom vojny pri prechode frontu k záchrane partizána rómskym občanom pred nemeckými okupantami.     

Spracovanému súťažnému 3D modelu obce Hranovnica (vytvorenému z ekologických a obnoviteľných materiálov) pridelila odborná porota prvé miesto vo výtvarnej kategórii a zároveň mimoriadnu a osobitnú cenu venovanú slovenským zastúpením „Rómskeho vzdelávacieho fondu“.

 

Súťaž o najkrajší lampión - vyhodnotenie

29.11.2022

Pochmúrne novembrové dni nám spríjemnili svietiace lampióny vystavené na školskej chodbe. Súťaž o "Najkrajší lampión" sme organizovali v našej škole prvýkrát. Všetky lampióny boli jedinečné a zaujímavé. 

Do súťaže sa zapojili žiaci a učitelia z tried - 1.T, 1.L, 1.V, 2.S,  2.M, 3.Č, 3.Z, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B, 8.B.

Túto svetielkujúcu súťaž vyhral Matúš Dirda, 2.S, ktorý doma sám zhotovil krásny lampión.

 

Mgr. Janette Motlová

22.11.2022

PREDSTAVUJEME

rómske osobnosti, ktoré sa v Základnej škole v Hranovnici zúčastnia diskusných stretnutí

Mgr.  Janette     M O T L O V Á

 

 

je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie v Bratislave.

Vyštudovala sociálnu prácu na  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou.

Pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

 

Je držiteľkou viacerých významných ocenení.

Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu

V roku 2015 získala ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou.

V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti

V roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017

V roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Úspešní Rómovia 2

21.11.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

 Vás pozýva na diskusné stretnutie  zo série

U S P E Š N Í      R Ó M O V I A

 

24.11.2022 o 09.30 hod.  Vám

v  9. A  triede budovy  Základnej školy v Hranovnici

vyrozpráva svoj životný príbeh

Mgr.  Janette  MOTLOVÁ

riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

blogerka, spisovateľka, lektorka roka 2017,

zakladateľka Rómskeho inštitútu

Úspešní Rómovia 1

14.11.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

Vás pozýva na diskusné stretnutie  zo série

U S P E Š N Í      R Ó M O V I A

18.11.2022 o 11.20 hod.  Vám

v  9. A  triede budovy Základnej školy v Hranovnici

vyrozpráva svoj životný príbeh

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ

učiteľka

Lampióny - súťaž

01.11.2022

Projekt Úspešní Rómovia

31.10.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

 pripravuje v mesiacoch  NOVEMBER 2022  a  DECEMBER 2022  

diskusné stretnutia pod názvom

           Ú S P E Š N Í      R Ó M O V I A

Cieľom diskusných stretnutí bude oboznámiť žiakov našej základnej školy so životnými príbehmi Rómov, ktorí sa vďaka svojej  

usilovnosti, húževnatosti, nezlomnosti, pracovitosti a sebadisciplíne  stali úspešnými a známymi.

Títo Rómovia prerozprávajú žiakom svoje životné príbehy, aby svojim vlastným príkladom motivovali ostatných k ďalšiemu vzdelávaniu a plnohodnotnejšiemu životu.

 

K diskusným stretnutiam chceme srdečne pozvať všetkých obyvateľov obce Hranovnica (nielen žiakov školy a ich rodičov).

Profesionálne divadlo Babadlo

25.10.2022

Dňa 24. októbra 2022 sa naši žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia- "Ako sova líške bájky čítala." Rozprávka zo zvieracej ríše, v ktorej sa snúbi niekoľko známych príbehov najznámejšieho gréckeho bájkara Ezopa. Tak, ako je v jeho bájkach častým hrdinom líška, tak aj v našom sprevádza diváka spolu s múdrou sovou. Žiakov čakalo poučenie , ale aj pobavenie spestrené veselými pesničkami.

Žiaci druhého stupňa sa v ten istý deň zúčastnili predstavenia - "Počúvaj ma, alebo ako nestratiť hlavu v mobile." Deti nám mnohokrát o šikanovaní nepovedia: žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom. Nemôžeme byť však ľahostajní a musíme sa naučiť počúvať sa navzájom a komunikovať medzi sebou. Preto aj formou divadla by sme im chceli  ukázať ako reagovať na šikanovanie a ako ho riešiť .

Príbeh dvoch mladých ľudí a ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy, je ústrednou témou nášho príbehu. Veríme, že nenechá nikoho bez zamyslenia sa nad dôsledkami tohto dnes veľmi rozšíreného násilia medzi deťmi a mládežou.