Hlavná stránka  

 
Štolcova Hranovnica
14.11.2018

Vážení hostia, vážené pani učiteľky, milí žiaci!

Je mi cťou, že po roku Vás všetkých opäť môžem privítať tu u nás v Hranovnici pri milej príležitosti akou je súťaž v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl školského úradu Veľký Slavkov – na „Štolcovej Hranovnici“. Tento ročník je trošku iný ako tie predchádzajúce, pretože sa tu stretávame už jubilejný 10.-krát. Pri tejto príležitosti sme si dovolili medzi nás pozvať vzácneho hosťa - p. Dr. Svorada Štolca, syna profesora Jozefa Štolca, významného slovenského jazykovedca, rodáka z obce Hranovnica, ktorého meno nesie aj naša recitačná súťaž. Zároveň ma teší, že naše pozvanie prijali aj naše bývalé kolegyne, ktoré prišli pred desiatimi rokmi s myšlienkou organizovať túto súťaž pri príležitosti osláv stého výročia narodenia pána profesora Dr. Jozefa Štolca, a to pani riaditeľku Mgr. Máriu Škovierovú a pani učiteľku Mgr. Gabiku Liptajovú.

Dovoľte mi pár slovami priblížiť Vám osobnosť pána prof. Dr. Jozefa Štolca, ktorý významne prispel k vede a kultúre Slovenska. Osobnosť, ktorá  nikdy nestratila  úprimný vzťah k rodnej Hranovnici, k rodnému Spišu, k rodnému Slovensku.

Jozef Štolc sa narodil 24. 3. 1908 v Hranovnici. Po ukončení stredoškolských štúdií študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor slovenská a nemecká filológia. Po ukončení štúdií pôsobil najprv ako stredoškolský učiteľ, potom ako pracovník Ministerstva školstva, neskôr pracoval v Slovenskej  akadémii vied a vyučoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

Venoval sa výskumu slovenských nárečí. Skúmal vzťah spisovnej slovenčiny a nárečí, prispel k dejinám slovenského jazyka a k jeho etymologickému výskumu, sledoval vzťah materčiny k iným slovanským jazykom. Neúnavne sa venoval otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.

Uverejňoval články, štúdie, písal knihy. Mal veľký podiel na tvorbe učebníc slovenského jazyka. Vrcholom jeho tvorivého úsilia bola spolupráca s Eugenom Paulínym  a Jozefom Ružičkom na Slovenskej gramatike, knihe, ktorá dlhé roky slúžila študentom slovenského jazyka, učiteľom a širokej verejnosti.

Profesor Štolc bol veľmi úspešným vysokoškolským učiteľom. Podľa výpovedí jeho žiakov bol aj náročný. Vedel  podchytiť záujem mládeže o štúdium a vedeckú prácu. Jeho pôsobenie prinieslo trvalé výsledky. Svojím životom a dielom sa zaradil medzi slovenských vzdelancov, ktorí boli hrdí na minulosť a jazykové bohatstvo svojho ľudu.

Význam a posolstvo celoživotnej práce profesora Štolca si pripomíname aj recitačnou súťažou Štolcova Hranovnica.

Organizujeme ju v spolupráci s Obecným úradom v Hranovnici už jubilejný 10. rok pre mladých recitátorov, ktorých záľubou je prednes poézie a prózy, umenie myšlienky, slova a komunikácie.

Pri tejto príležitosti vyslovujem poďakovanie p. starostovi za finančnú podporu, zamestnancom obecného úradu za pomoc pri organizácii, a samozrejme mojim kolegyniam pani učiteľkám Villimovej a Kováčovej.

Naše poďakovanie patrí aj pánovi Štefanovi Benkovi a Reštaurácii B-Club Hranovnica za pripravené občerstvenie a finančnú podporu.

Moje poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí venujú svoj čas žiakom pri ich príprave.

         Želám Vám všetkým veľa úspechov a pekných umeleckých zážitkov.  Venujte aj naďalej svoje nadanie a úsilie zdokonaľovaniu nášho národného jazyka, lebo je najdôležitejším prostriedkom komunikácie a tá vytvára predpoklady pre ďalší spoločenský a kultúrny  rozvoj.

 

Na záver si dovolím citovať slová pána profesora:

„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše. V ňom najnázornejšie vidíme svoje vnútorné hodnoty, ktorých je spoľahlivým nositeľom.

Je najteplejším odkazom tisícročnej minulosti slovenského národa.“