Hlavná stránka  

 
Deň čitateľskej a finančnej gramotnosti
08.11.2017

Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

Len dostatok informácií a schopnosť pretaviť ich do správnych finančných rozhodnutí je predpokladom prosperity a finančne stabilnej budúcnosti jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.

Negramotnosť v oblasti financií  veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti .Deň finančnej gramotnosti, ktorý sa uskutočnil na našej škole má obrovský význam, pretože vytvára priestor na to, aby sme pravidelne a konkrétnymi aktivitami upozorňovali na dôležitosť a význam finančnej gramotnosti v každodennom živote.

Nechceli sme, aby sa deti učili o takejto dôležitej téme tak, že im učitelia budú diktovať poznámky. Chceli sme, aby tieto súvislosti deti samy zažili a vďaka tomu aj lepšie pochopili,“ Priviesť deti k pochopeniu zmyslu peňazí nie je jednoduché, preto sme deťom túto problematiku priblížili hravou zážitkovou formou. Nešlo  iba o samotné poznatky z finančnej gramotnosti ,ale aj o rozvoj čitateľskej gramotnosti.  „Finančná a čitateľská gramotnosť nebola jediným cieľom, ktorý sme  sledovali chceli sme zároveň ukázať  ako by malo vyzerať vyučovanie v modernej škole.

Žiaci si pomocou hier, dramatizácie  precvičovali čítanie s porozumením. Uplatňovali sme rôzne metódy  ako sú -  Brainstorming, Cinquian,  Akrostich,  Gramiáda,  Close text,  Báseň 5 zmyslov.

Využili sme tiež autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky.

Ukazovali sme na rozmanitosť ponuky produktov, služieb a inštitúcií – do vyhľadávania sa zapojili  samotní žiaci. Porovnávali  podobné produkty a vyberali tie najvýhodnejšie. Vypracovávali rôzne  testy a pracovné listy .

Výstupom ich práce boli výrobky ako sú peňaženky, pokladníčky, plagáty, pojmové mapy a výtvarné práce.

Foto