Hlavná stránka  

 
Deň čitateľskej gramotnosti
15.02.2019

 

DEŇ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

So zreteľom na úlohu  a význam čitateľskej gramotnosti a schopnosť  žiakov samostatne analyzovať informácie  sa na našej škole dňa 15.2.2019 uskutočnil

DEŇ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI.

 

Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti boli segmentované do niekoľkých blokov a vzhľadom na obdobie mali spoločnú tému : Fašiangy.

Prvý blok pozostával z čítania informačných materiálov o Fašiangoch a Veľkej noci. Žiaci následne interpretovali spomenuté fakty, odpovedali na otázky učiteľa. Prezentovali schopnosť orientovať sa v texte, zároveň pripájali opisy vlastných rodinných zvykov a obyčají, čím funkčne prepojili všeobecné vedomosti s individuálnymi.

Druhým blokom bolo sledovanie filmu Sváko Ragan, kde je zachytený priebeh Fašiangov na dedine. Žiaci opisovali svoje dojmy z filmu, zaujali hodnotiaci postoj, rozvíjali svoju schopnosť argumentovať, definovať klady a zápory spoločnosti a človeka. Osobitne sa venovali otázke humoru.

Tretím blokom bola výroba „Moreny“. V tejto interaktívnej časti žiaci pracovali v skupinách a zapájali svoje zručnosti. Táto časť bola logickým spojením predchádzajúcich dvoch blokov.

Žiaci si deň „vychutnali“, ohlasy boli veľmi pozitívne. Aktivity naplnili očakávania, dokonca prekvapili.

 

Mgr. Silvia Schmidtová